Obchodné Podmienky

 

Nakupovanie tovaru v našom internetovom obchode môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

KupujúciPrávnické a fyzické osoby, ktoré uzatvorili s Predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru odoslaním záväznej objednávky.

Predávajúci:

 

Salus HB Production, LLC

90 State Street ste 700

New York, Albany 12207

USA

 

IČO: 4542272I. Objednávka1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.5000rokov.webnode.sk

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na ďiaľku.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, počet kusov z každej položky tovaru; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho, a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Vybaví objednávku, spôsob dopravy a oznámi kupujúcemu možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa vybavuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.


II. Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri vybavovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru od 1 do 3 pracovných dní od zaevidovania objednávkyIII. Cena, platobné podmienky a dopravné
1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri vybavovaní objednávky.

2. Kupujúci uhrádza platbu:a) v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke,b) prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Údaje k platbe prevodom/vkladom na účet predávajúceho:Tatra banka Číslo účtu: 2922915214/1100IBAN: SK7911000000002922915214
Údaje k platbe Vám budú zaslané emailom, ktorý potvrdzuje objednávku.Ako variabilný symbol uvádzajte číslo objednávky.Tovar Vám bude odoslaný až po úspešnom prijatí platby na náš účet.*Pri zadávaní čísla účtu a ostatných údajov dbajte na ostražitosť, pretože v prípade nesprávneho vyplnenia Vám tovar nebude môcť byť následne odoslaný!

3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné, prípadne cenu dobierky.

4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) Slovenská pošta, a.s. (doporučeným listom)- Doručenie zvyčajne do 1-3 pracovných dní.

Upozornenie: Bohužiaľ, Slovenská pošta, a.s. nedopaterním občas nedoručí do schránky oznámenie o uložení zásielky. Nedoručenie oznámenia však nie je spôsobené našou chybou. Týmto by sme chceli zákazníkov poprosiť, aby si na svojej pošte kontrolovali doručenie objednaného tovaru. Zásielku može pošta vydať aj na základe podacieho čísla, ktoré zákazníkovi na požiadanie zašleme. Za oneskorené doručenie tovaru spôsobenej Slovenskou poštou, a.s. nezodpovedáme!

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

Tovar do ostatných štátov EÚ a iných krajín sveta sa zasiela iba po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.


IV. Preberanie tovaru
1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

V. Neprevzatie tovaru
1. V prípade, že kupujúci nepreberie svoju zásielku, ktorá bola odoslaná formou dobierky Slovenskou poštou, a.s., alebo kuriérskou službou, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (cenu dopravného/poštovného v plnej, preukázateľnej výške), a to bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na bankový účet. K tejto sankcii bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 14 dní od vystavenia.

2. Upomienka je vystavena a zasielana 3 dni po splatnosti faktúry. Každá upomienka je účtovana v sume 5€ plus poštovné.
3. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a s povinnosťou uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (cenu dopravného/poštovného v plnej, preukázateľnej výške) v prípade že si dobierkovú zásielku nepreberie.

VI. Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou(e-mailom).

2. Kupujúci je podľa zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zákonov oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Tovar sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:a)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviekkupujúceho,b)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,c)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnostinemožno vrátiť,e)     tovar nie je kompletnýf)      tovar je mechanicky poškodený,

5. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:a)     tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,b)     zmenila sa cena dodávateľa tovaru,c)     vystavená cena tovaru bola chybná,d)     kupujúci v minulosti opakovane neprevzal objednávku.


VII. Ochrana osobných údajov1. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie do nášho internetového obchodu alebo odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávkovom formulári, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy (vzájomných zmluvných vzťahov).

2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a iných ďalších foriem registrácie automaticky súhlasíte so zasielaním informácií o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

3. Náš internetový si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

VIII. Záverečné ustanovenia


1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25.05.2015

 

Kontakt

Salus HB Production LLC.

5000rokov@gmail.com

90 State Street STE 700 ♯ 40
Albany, New York, 12207
United States Of America

Zochová 16
811 03 Bratislava
Slovensko

salus.hbproduction@yahoo.com

Vyhľadávanie

Salus HB Production LLC. © 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode